Movie

몬스타주식회사는 Creative한 상상을 현실로 만듭니다.

- Monstar -

https://www.youtube.com/watch?v=r2bJtqHgopk&list=PLOkrf_VytbC309iySEwlM6l3F5LNc1sM7&index=3

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[공튜버 공무수행] 올 것이 왔다! 쌩리얼 극한공무수행!!! 쫑비서가 왜이럴까?!

 

아침 7시부터 저녁 8시까지 24시간이 모자란 수행비서의 하루!!!

겪어보지 못한 쌩리얼 극한공무수행!

쫑쫑이... 괜찮지?

 

#수행비서 #공무수행 #극한직업 #공튜버 #천안 #천안시장

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r2bJtqHgopk

서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...